Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Door het ondertekenen en terugsturen van een offerte van Leisurescope verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Leisurescope en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Geldigheid offerte

Alle offertes van Leisurescope zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgaven blijven 14 dagen geldig.

Opzegtermijn samenwerking

Voor alle samenwerkingen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Uitvoering

Leisurescope zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leisurescope het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de opdracht, tijdelijk worden verstrekt. Indien dit niet gebeurt, heeft Leisurescope het recht de uitvoering van de taken te uit te stellen.

Leisurescope is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Opdrachtgever vrijwaart Leisurescope voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Beëindiging

Leisurescope heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Leisurescope gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Overmacht

Leisurescope aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Leisurescope alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Leisurescope geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Leisurescope tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door Leisurescope minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever.

Betaling

Aan het eind van de maand wordt een factuur gestuurd voor de desbetreffende werkzaamheden.

De betalingstermijn van Leisurescope bedraagt 14 dagen. Wanneer deze termijn verstreken is, ontvangt de opdrachtgever een 1e herinnering na 7 dagen. Na 21 dagen ontvangt de opdrachtgever een 2e herinnering en na 35 dagen zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Copyright

Het eigendom van door Leisurescope verstrekte ideeën, concepten, campagnes, advertenties of strategieën blijft volledig bij Leisurescope, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Leisurescope gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen en alles ongedaan te maken.

Wanneer een samenwerking tot een einde komt, eindigen ook alle campagnes en advertenties. Deze mogen zonder overeenkomst niet meer gebruikt worden door de klant en worden daardoor verwijderd.

Aansprakelijkheid

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Leisurescope slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Leisurescope voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Informatieverstrekking

Leisurescope zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Leisurescope.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Door het ondertekenen en terugsturen van een offerte van Leisurescope verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Leisurescope en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Geldigheid offerte

Alle offertes van Leisurescope zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgaven blijven 14 dagen geldig.

Opzegtermijn samenwerking

Voor alle samenwerkingen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Uitvoering

Leisurescope zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leisurescope het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de opdracht, tijdelijk worden verstrekt. Indien dit niet gebeurt, heeft Leisurescope het recht de uitvoering van de taken te uit te stellen.

Leisurescope is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Opdrachtgever vrijwaart Leisurescope voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Beëindiging

Leisurescope heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Leisurescope gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Overmacht

Leisurescope aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Leisurescope alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Leisurescope geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Leisurescope tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door Leisurescope minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever.

Betaling

Aan het eind van de maand wordt een factuur gestuurd voor de desbetreffende werkzaamheden.

De betalingstermijn van Leisurescope bedraagt 14 dagen. Wanneer deze termijn verstreken is, ontvangt de opdrachtgever een 1e herinnering na 7 dagen. Na 21 dagen ontvangt de opdrachtgever een 2e herinnering en na 35 dagen zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Copyright

Het eigendom van door Leisurescope verstrekte ideeën, concepten, campagnes, advertenties of strategieën blijft volledig bij Leisurescope, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Leisurescope gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen en alles ongedaan te maken.

Wanneer een samenwerking tot een einde komt, eindigen ook alle campagnes en advertenties. Deze mogen zonder overeenkomst niet meer gebruikt worden door de klant en worden daardoor verwijderd.

Aansprakelijkheid

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Leisurescope slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Leisurescope voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Informatieverstrekking

Leisurescope zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Leisurescope.